මුල් මිල USD$49.99 විය, වර්තමාන මිල USD$24.99
50% වට්ටම් • 1 දවස වම්
 
Overview සන්සන්දනය කරන්න සංස්කරණ

විස්තරය

The Forza Horizon 4 Ultimate Add-Ons Bundle includes the Forza Horizon 4 Car Pass, VIP Membership, Formula Drift Car Pack, Best of Bond Car Pack, and the Fortune Island and LEGO Speed Champions expansions. This add-on requires Forza Horizon 4 (game sold separately). Upgrade to Ultimate today!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Studios

වැඩිදියුණුකරු

Playground Games

නිකුතු දිනය

2018-10-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

14.51 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Forza Horizon 4 Ultimate Add-Ons Bundle සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට