Forza Horizon 5 2017 #25 Ferrari 488
Forza Horizon 5 2017 #25 Ferrari 488
USD$2.99
මෙම අන්තර්ගතයට ක්‍රීඩාවක් (වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය වේ.
USD$2.99

සමඟ ක්‍රියා කරයි

අන්තර්ගතයි

විස්තරය

Forza Horizon 5 2017 #25 Ferrari 488

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

වැඩිදියුණුකරු

Playground Games

නිකුතු දිනය

2022-03-24

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$2.99 සිට USD$19.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග මත ස්ථාපනය කරන්න.

අතිරේක නියමයන්

Xbox Live පැවතුම් සංග්‍රහය
Forza Horizon 5 2017 #25 Ferrari 488 රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Forza Horizon 5 2017 #25 Ferrari 488 බලපත්‍ර නියමයන්
Microsoft Service Agreement: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම නිෂ්පාදනය Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට