නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Race through the ultimate street racing scene at dizzying speed! Have fun winning the racing car collection of your dreams. Pick an event, choose a lineup of cars from your collection, and start racing for infamy in the first Forza game for mobile. COLLECT AND UPGRADE ICONIC CARS Race to collect legendary cars at intense speed – from classic muscle to modern sports and retro supercars – turning your garage into a trophy case of iconic racing cars, with all with the fun, attention to graphics detail, and speed Forza is known for. TRUE CINEMATIC RACING Streamlined controls focus on the fun - timing your gas, brake, and boost are the keys to victory, as action cams chase the racing adrenaline up close showcasing amazing graphics. It’s a fun, new, and wholly unique way to enjoy Forza. RACE ON YOUR TERMS Race your collection of cars anytime, anywhere. Squeeze in a fun, quick one minute race, or dive into immersive story driven events with multiple paths to victory in the cars you love. Forza Street something fun for you any time you feel like racing at high speed.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

FORZA STREET UPDATE - 29.0.9 The latest update for Forza Street includes: MAP IMPROVEMENTS The map has been overhauled with a range of visual improvements to help drivers plan their strategy. UPGRADE EVENTS Upgrade Events now include special class and era chips! Take part in these events to earn chips you can cash in for car spins to bolster your car collection. MULTIPACK DISCOUNTS When you buy packs of 5 or 10 cards at a time, you’ll now get a handy discount!

විශේෂාංග

  • Expanding Roster of Cars: From the best performance icons from street and showroom, collect cars from a list that’s constantly growing.
  • Street Showdowns: Quick, point to point races puts focus on you and your opponent as you speed through twisting neon streets.
  • Upgrade Your Rides: Maximize the power of your lineup to take on more challenging and more lucrative events.
  • An Endless Story: With weekly new content, be ready to take on fresh events, stories, and challenges with each update.
  • Multiple Paths to Victory: Big risk equals big rewards. Take on faster opponents for more prizes or play it safe and secure the win.
  • Built for Speed: Built to support gorgeous graphics on a wide range of devices makes this anyone’s race.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Studios

හිමිකම

Microsoft Studios

වැඩිදියුණුකරු

Electric Square, a Keywords Studio

නිකුතු දිනය

2018-05-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.66 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
ගතික ලෙස කේතය ජනනය කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Türkçe (Türkiye)
हिंदी (भारत)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Forza Street වෙබ් අඩවිය
Forza Street සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට