නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Tap the music tiles fast, enjoy the music game, and challenge your tapping speed! Magic Music Tiles is the best music game awaiting to be played! It’s a music game for FREE, contains rich types of songs. Game features: - 200+ beautiful and fun songs to relax! - Simple control for playing the guitar! - High-quality piano songs, and some popular songs which are frequently updated - Smooth gaming experience, easy to play and lightweight to install. - Music notes are randomly generated, each time the tiles look different. - 4 different difficulty levels to improve player’s tapping speed. How to Play: - Tap and Hold on the tiles. - Don’t miss the tiles! - Enjoy the awesome music designed just for you. Whether you’re striving to become the next rock guitarist or simply looking for free games to pass time with music, Magic Guitar Tiles will provide you with a lot of fun! If you experience any issue with Magic Music Tiles, please leave a comment to us and we will help you to solve it as soon as possible.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Piano Music Games

නිකුතු දිනය

2019-03-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

67.57 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට