මෙම යෙදුමේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

*** A free, lightweight, multilingual and finger friendly virtual on-screen keyboard *** Free Virtual Keyboard works on any Windows based PC with a touchscreen (Surface, Ultra-mobile PC, Tablet PC and Panel PC). You can use a mouse, touchscreen, pen or any other pointing device for typing. This handy keyboard has keys large enough to be typed with the fingertips. Also Free Virtual Keyboard allows people with mobility impairments to type data by using a pointing device. Free Virtual Keyboard comes with 4 different virtual keyboards and supports all languages and keyboard layouts installed in the system. *** Change size, color and transparency of keyboard on the computer screen *** You can change size, color and transparency of keyboard with one click at any time. In full-screen mode virtual keyboard automatically resizes to fit the width of the screen when invoked. This means it works in both landscape and portrait orientation, something other keyboard does not do. *** Auto-repeat function *** The autorepeat function (any key held down to repeat same character continuously) is automatic. All relevant keys would auto-repeat when pressed continuously.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Comfort Software Group

හිමිකම

Comfort Software Group

නිකුතු දිනය

2017-07-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.61 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

Free Virtual Keyboard රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Free Virtual Keyboard බලපත්‍ර නියමයන්
Free Virtual Keyboard is a free program for personal and commercial use. This program is distributed on AS IS basis, and WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Comfort Software Group cannot be made responsible for any, direct or indirect, damage caused by the program. Comfort Software Group reserves the right to change licensing terms in future.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට