වර්තමානයේ Free Web Proxy (VPN functionality) ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Related

විස්තරය

This free web proxy enables you to access any website anonymously or unblock popular sites like YouTube, FaceBook, Twitter with 9 different proxy servers in USA 🇺🇸 and Europe 🇪🇺. If the load speed of a certain proxy is slow, please switch to another proxy server in different location. When you access a website through this web proxy, it fetches the target Web page and send it back to your Web browser, which means that the target website does NOT know your real IP, you are surfing it anonymously, if the website is blocked by your ISP or company, you can access it too. In addition, Free Web proxy will encrypt the URL and content you visited using HTTPS encryption, nobody know which Webpage you've visited and which content you've read (much like VPN functionality). Free Web proxy sites are hosted on multiple different proxy servers, you can switch between them with a simple click. With this free proxy, you can: hide your IP online, unblock any banned sites such as facebook and twitter, protect your online privacy.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mako Apps

නිකුතු දිනය

2019-05-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

472 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ආරක්ෂාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (India)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට