නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Enter the Arena! Join with friends in a free-to-play, real-time PvP multiplayer online battle arena (MOBA). He who win the Arena controls the Galaxy! Collect and upgrade ever-growing number of cards featuring the sci-fi troops, perks and defenses. Destroy enemy Spacecruiser Towers with your army to defeat your opponents and win Fame, Stars and glory in the Arena. Form a Squad to share cards and build your very own battle community. FEATURES - Full 3D space battles! - Duel players from all around the world in real-time clashes and take their Fame - Form a Squad to share cards, build your very own battle community and making fun with your friends - Earn Tech Containers to unlock cool rewards, collect powerful new cards and upgrade existing ones - Destroy opponent’s towers and win Stars to earn epic Star containers - Build and upgrade your card collection with new Units along with dozens of your favorite Galaxy Control troops, perks and defenses in eve of the battle - Craft your ultimate Battle Deck to defeat your opponents - Progress through multiple Arenas all the way to the top - Learn different battle strategies and tactics by watching the best fights PLEASE NOTE! Galaxy Control: Arena is free to download and play, however, some game items can also be purchased for real money. If you do not want to use this feature, please setup password protection for purchases in the settings. Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, you must be at least 13 years of age to play or download Galaxy Control: Arena. A network connection is also required.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

The incredible power of cards will shake our arenas to their foundations! 4 new cards - ENT: They showed how safe radioactive emissions were on their own hides... - Shadow: He has something that others don’t! Do you envy him? Then envy him quietly! - Predator: It’s not the loud ones you have to fear, it’s the lightning quick and quiet ones. - Gatling Tower: Massive range and rate of fire. And we also tinkered with the balance and fixed some bugs, of course.

විශේෂාංග

  • Duel players from around the world in real-time

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FX Games

නිකුතු දිනය

2020-02-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

224.65 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට