නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Garden Pets - cutest game ever! Collect delicious candy-like fruits to solve match-3 puzzle! Play with fluffy animal friends: cat, puppy and bunny! Play for free & offline! Meet new friends and help them restore an old garden to it's previous glory and renovate a worn out house into a mansion! Blast through match-3 levels and fantastic puzzles to uncover an adorable story of a cat, puppy and bunny. Watch tornado pass under a simple umbrella and fix all the problems it caused. Play a new matching game offline or share your magic story and a beautiful garden with friends online! ~~~~~~~~~~ GAME FEATURES ~~~~~~~~~~ • Hundreds of unique and addicting match-3 levels • Many fluffy animals for your garden • Playing with cute animals to cheer them up • Cute and wild dog, soft and purry kitten, sweet rabbit: whole world of tailed friends • Alternate between sunny days and cozy nights • Juicy atmosphere of summer with no more lifeless diamonds or jewels ~~~~~~~~~~ ADVICES ~~~~~~~~~~ • Putting more than 3 fruits in a row will create a useful juice or even a jam to blast, crushing a lot more fruits around! • Presenting your pet with a candy, a cookie or a toy will make it happy and happy pet will bring you valuable items! • The more crystals you earn, the more colorful your garden can become! ~~~~~~~~~~ ATTENTION ~~~~~~~~~~ Garden Pets is free to download, install and play. However, some in-game items can be purchased with real money. You can turn off the payment feature by disabling in-app purchases in your device’s settings.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • match3, pets, tamagotchi, garden, cat, home, dog, puzzle, decorate

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

PlayFlock

වැඩිදියුණුකරු

PlayFlock

නිකුතු දිනය

2019-05-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

251.5 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට