නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Jump and fly your way through danger in this rhythm-based action platformer - Geometry Dash Meltdown ! Prepare for a near impossible challenge in the world of Geometry Dash . Push your skills to the limit as you jump, fly and flip your way through dangerous passages and spiky obstacles. Simple one touch game play with lots of levels that will keep you entertained for hours! Game Features of Geometry Dasher Meltdown • Rhythm-based Action Platforming! • Lots of levels with unique soundtracks! • Build and share your own levels using the level editor! • Unlock new icons and colors to customize your character! • Fly rockets, flip gravity and much more! • Use practice mode to sharpen your skills! • Lots of achievements and rewards! • No in-app purchases! • Challenge yourself with the near impossible!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Grand Stars Sim Games For Boys & Girls

නිකුතු දිනය

2019-09-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

99.81 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට