නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Jump and fly your way through danger in this rhythm-based action platformer! In jumping games genre, Geometry Neon Dash Lite is a featured game where there is an endless journey of Square in the geometry dash world. In this world, you have to keep the square jumping forward; your skills and strategy will decide how far you can go. Challenge yourself now with Geometry Neon Dash Lite! Prepare for a near impossible challenge in the world of Geometry Dash. Push your skills to the limit as you jump, fly and flip your way through dangerous passages and spiky obstacles. Simple one touch game play that will keep you entertained for hours! Check out the full version for new levels, soundtracks, achievements, online level editor and much much more! Are you big fan of geometry dash and geometry dash subzero , geometry dash meltdown or geometry dash world? Right for you is exactly Geometry nenon Dash World ! Game Features • Rhythm-based Action Platforming! • Unlock new icons and colors to customize your character! • Fly rockets, flip gravity and much more! • Use practice mode to sharpen your skills! • Challenge yourself with the near impossible!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Hyper Casual Games King

නිකුතු දිනය

2019-06-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

34.38 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට