නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Geometry Dash World is back with a brand new adventure! Jump in, brace yourself, and get ready for a real challenge! This won't be easy... Prepare for a new Geometry Dash adventure filled with more spikes and monsters than thought possible! Jump, fly and flip your way through magic geometry dash world! In jumping games genre, Geometry Dash World Free is a featured game where there is an endless journey of Square in the geometry dash world. In this world, you have to keep the square jumping forward; your skills and strategy will decide how far you can go. Challenge yourself now with Square Dash: Jump Games, Geometry Word Free! Approved by RubRub \ (•◡•) / Download Geometry World - Remake Dash Edition! :D

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

LINE Ltd. - Skill Games Addictive Apps

නිකුතු දිනය

2019-11-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

36.06 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට