වර්තමානයේ Ghosts of War: Battle Royale WW2 Shooting games ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Second World War shooter. Choose your side. Prepare your weapons and hurry up to the battle - exciting online shooter with players all over the world and with beautiful well-designed graphics is waiting for you. You will get unforgettable experience of warfare in form of dynamic action! Shooter features: ✯6 unique maps Legendary breathtaking battlefields with tanks, ships and non-stop action. Each map is interesting in its own way, each map has its own features. ✯Different characters There are characters of such countries as: USA, Russia, Japan, Germany with different skins. Choose your character and go to battle! ✯Game cards collections Collect trading game cards to get even more unique and expensive weapons. Exchange cards with other players to build the best collection! ✯Huge arsenal of WW II weapons There are 23 types of different weapons: Mosin nagant, Mauser, Thompson submachine gun, various pistols, rapid fire machine guns and many other. ✯Weapon upgrade There is weapon development brunch - improve your favorite weapon, add characteristics and damage. ✯Battle-pass Complete tasks according quest list, you will get new weapons and camouflages with level rising. The higher your level is, the higher is award. Do your best, soldier! ✯Camouflages and trinkets Customize your weapon - there is a great variety of weapon skins in the game: from bright and colorful to serious metal skins with engravings. To stand out your weapon, you can hang your own trinket-talisman. At the moment two game modes are available: ✯Deathmatch Every man for himself, compete with other players on the map and take top places first. ✯Team battle Unite with fellows and destroy enemies in online shooter about Second World War. ✯New battle modes will be available in the future... DEAR PLAYERS! The game in on the active stage of development, and we will accept all your requests and suggestions with pleasure. Write your feedback and we will definitely read it. Good luck in the battles, comrades! Also follow our groups: FACEBOOK https://www.facebook.com/GhostsOfWarOnline DISCORD https://discord.gg/AsV2dz6

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

XDEVS LIMITED

හිමිකම

Extreme Developers

නිකුතු දිනය

2021-10-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

2.28 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
See your current and past surroundings

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට