නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Play the popular card game Gin Rummy for free on Windows! Gin Rummy is a classic two player card game where you and your opponent compete to form melds of cards. Are you a new player? Try Easy mode and learn the game. Experienced players can enjoy the Medium and Hard modes. With three different scoring modes and customizable themes, this game provides hours of enjoyment. If you like hearts, spades, poker, bridge, euchre, whist, rummy, blackjack, solitaire, or any other card game, then you'll love Gin Rummy Pro!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 100% FREE
  • Three difficulty settings
  • Customizable card backs and backgrounds
  • Detailed gameplay instructions
  • Statistics tracker

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Random Salad Games LLC

හිමිකම

Copyright © 2015, Random Salad Games LLC

වැඩිදියුණුකරු

Random Salad Games LLC

නිකුතු දිනය

2014-02-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.51 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Gin Rummy Pro වෙබ් අඩවිය
Gin Rummy Pro සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට