නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Gold Miner Tycoon, called Gold Rush is a classic and casual game. Gold, diamonds, and Diamond? That's right, your're a gold miner and it's your job to mine as much gold as you can and come out with the most money. Are you ready? This Gold miner game is exactly the same as the available online version! Gold miner, also called gold rush game, is a casual mining game that made you addicted when you play. This is old school super classical gold digger casual game Features: - Addictive gameplay - Beautiful Gold rush graphics and a friendly user interface - Dynamic sound and music - FREE to play This Gold miner Tycoon, the gold rush casual game, is exactly the same as the available online version! This is old school super classical gold digger casual game This is the best new free gold miner vegas game in 2018, 2019 in the world. If you are a fan of Gold miner tycoon you will like this game. Get it now and digger gold mine !

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

RPG Aventure Games

නිකුතු දිනය

2019-04-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.96 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට