නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

A new hit farm simulation! Strap on your farming boots and grow the biggest farm in the country: sow and grow, breed and build, trade and buy ready-made. Golden Farm awaits you! Challenge your strategy skills and turn a small plot of fallow land into a farming empire together with your maa-rvelous buddy, Freddy the goat. And don’t forget to bring your friends with you: nothing is better than a neighbor’s helping hand or envious look. * Build and upgrade farm buildings! * Grow fruit trees and plants in fields and gardens! * Breed animals: feed a chicken flock, milk a cow and shear sheep! * Explore diamond mines below the farm! * Produce and trade all sorts of goods: from dairy to jewelry! * Connect with locals! Add Facebook friends as neighbors, or make new friends! * Compete with your neighbors at the Fair of Achievements! * Manage a top grade delivery service: by car, train or even airship! * Customize your farm! Choose from tons of furniture, decor and flower items to make it look trendy! * Visit neighboring farms to find out whose grass is greener! * Get your daily serving of farming fun! Grab a lottery ticket and scratch off your way to the jackpot. Time is moo-ney! Download and start your farm-marvelous adventure now!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Set off towards The Mysterious Forest - a place inhabited by fairy trolls. Very dense thickets have sprung up in the forest and the trolls need your help. As a reward for helping them, you can earn valuable prizes.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ПлейМи8

නිකුතු දිනය

2018-02-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

352.32 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Русский (Россия)
Polski (Polska)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
日本語 (日本)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
中文(中国)
ไทย (ไทย)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Golden Farm සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට