මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$0.99
USD$0.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Gomoku is a challenging strategy board game and is also called Five in a Row or Gobang. The winner is the first player to get an unbroken row of five stones horizontally, vertically, or diagonally. PLAY GOMOKU AGAINST THE COMPUTER! FEATURES: • STRONGEST ARTFICIAL INTELLIGENCE ENGINE on the Windows Store (under continuous development) • SCALABLE Artificial Intelliegence Engine with five selectable difficulty modes from very easy to very hard • Six COOL SKINS • Play games with your friends in the two player mode • Easy to use interface • You can play Gomoku in a small, medium and large table • Scrollable and resizeable tables • Zoom in and out • Undo • Autosave/Autoload game state • Languages supported: English, German, French and Hungarian. • Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Windows 8, Windows Phone 8, Windows Phone 7.8 and Windows Phone 7.5 are supported ✓ Don't forget: if you buy this game you get all upcoming updates and new features for free! ✓ Please request new features in the review! We appreciate your reviews! WHAT users say about Gomoku: "Its a very good game. You can play against your phone or with your friends. Nice boards!" "Its a good game! I wish we will receive more good and cool game from this dev ;-)" "FUN :)" "BEST GAME!! Good looking and cool :-D Excellent AI"

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • Scalable Artificial Intelliegence Engine with five selectable difficulty modes from very easy to very hard
  • Six cool skins
  • Play games with your friends in the two player mode
  • Strongest artificial intelligence engine on the Store (under continuous development and improvement)
  • Easy to use interface
  • Resizable and zoomable boards

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

eyacker.com

හිමිකම

Copyright © 2009 -2019 eyacker.com, All rights reserved!

වැඩිදියුණුකරු

eyacker.com

නිකුතු දිනය

2012-10-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

5.71 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Magyar (Magyarország)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Gomoku+ වෙබ් අඩවිය
Gomoku+ සහාය

අතිරේක නියමයන්

Gomoku+ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Gomoku+ බලපත්‍ර නියමයන්
You can't reverse-engineer this software!

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට