නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Prepare yourself for the stunning adventure in the world of epic tank battles. Grand Tanks is a Tank MMO with modern graphics, realistic physics and a huge amount of different tanks from World War 2 to present days. Most famous tanks will meet each other in the hot battles to protect the Honor of their Country! Exciting and swiftly battles won't give you a time for thinking! Hop into a tank and immerse yourself in a world of furious tank battles. Upgrade your tank and become stronger, faster, and deadlier. Face your friends in battle and feel the combat power of your tank. Invite your friends and play with them ABSOLUTELY FOR FREE! Features: • Tank battle players from around the world! • Modern 3D graphics! • Various upgrade modules • Lots of camouflage and decal types • Lots of world arenas • Intuitive controls that will be appreciated by novices and hardcore gamers alike • Daily combat quests. Complete them to get bonuses you can use to upgrade your tank • Community chat that allows you to to talk to players from the same country • Dynamic tank battles and nonstop action that never lets you catch your breath • You can choose any game mode: team or free-for-all. And all of this comes for FREE! BECOME THE BEST • Join our fan communities. Stay up to day on the latest updates! • Compete in tournaments and take first place on the leaderboard! • Earn all the rewards and share your achievements with your friends on Facebook Fill your life with intense sensations. Start your own battle! Hop into a tank and show everyone what you're made of! Until you've been in battle, you won't know...

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Battle interface customization is added Bug fixes and optimization

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Extreme Developers

හිමිකම

Extreme Developers

නිකුතු දිනය

2017-10-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

400.16 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Grand Tanks වෙබ් අඩවිය
Grand Tanks සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට