නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to Granny. Granny – Horror Game is about a mysterious house which is processed by an evil granny. No one has seen this scary granny for so long. But it is noticed that house lights turned On and Off occasionally. Some people have heard screams from the house. Evil Granny is expert in black magic. She has kept souls of the people in different objects. Your aim is to release these souls. You need to find all souls inside granny house and make sure granny does not catch you. Otherwise you will suffer the same. Souls are locked in different objects like Secret Potion Bottles, Vase, Dolls, Birds, mouse, books, locked cabinets and chests. You can hide under the bed and inside the cabinets. Every time you release a soul granny knows where you are. You need to be quiet, there are traps in the house, If you will make some noise by dropping objects Granny will reach you. There might be some doors locked. You have to find keys to unlock them as well. Let’s install and enjoy!! Granny Horror Game Features: - Mind-blowing 3D high quality Graphics - Breathtaking horror environment - Challenging missions to accomplish - The creaking sound effects - Real dark night creepy Granny visual effects Download now for free and play now Granny!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kings Epic RPG Games Ltd.

නිකුතු දිනය

2019-07-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

67.17 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට