මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$6.99
USD$6.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

FANTASTIC HIDDEN OBJECT PUZZLE ADVENTURE GAME FROM THE CREATORS OF ENIGMATIS AND GRIM LEGENDS! Enter an enchanting world of legends and magic, filled with gloomy forests, forbidden temples, and abandoned castles; a realm of dark secrets, where your destiny was written long before your birth... Within the shadow of an ancient forest, on the bottom of a foggy valley, stands the lonely village of Ravenbrook. The folk there are cheerful and diligent, yet warily superstitious. They surround the village with countless charms to keep the evil spirits at bay, for on the other side of the forest, there lies a seemingly bottomless pit, known as the Abyss. It is the place the villagers of Ravenbrook fear most... On this night, a young woman is returning home for her twin sister’s wedding. The sisters haven’t seen each other in years. Yet the invitation was strange, almost as if someone else wrote it, other than her twin. But still she comes, ignorant of the danger that awaits... For just before the wedding, amidst the happiness and reverie, a stranger arrived in Ravenbrook...

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Thrilling story, full of intrigue and adventure
  • Fuzzy sidekick – the cutest kitty helper you’ve ever met
  • 24 versatile mini-games and 14 hidden object scenes
  • 38 beautiful, hand-painted locations
  • 11 intriguing characters with different passions and dark secrets
  • The Book of Elusive Objects tells the story of local legend
  • Collect 30 Spirits of the Forest for your Faerie Meadow
  • Additional, intriguing story
  • 24 achievements to unlock

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Artifex Mundi

නිකුතු දිනය

2014-08-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

637.63 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
日本語 (日本)
Русский (Россия)
中文(中国)
Polski (Polska)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට