නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Grow Empire: Rome - Build, upgrade and defend your own spartan rome city, become a king of empire four kingdoms of and conquer an enemy kingdom ! We welcome you to the legendary little commander world of wise Kings, great Lords and valiant Heroes. Walk the exciting path of a city battles and warlord! Assemble an army of faithful warriors in gleaming armor. Create a powerful Order and demonstrate your might to players from all over the world. Glorious victories in bloody battles for supremacy in the Kingdom and the brutal struggle for the ancient Throne are just a small part of all the adventures that await you in the lands of fearless rulers. This game is great for for all who plays strategy games , battle games, war games such as forge of empires, clash of kings, castle clash , empire four kingdoms , boom beach, clash of clans or clash royale ! Use strategy tower defense tactics and command your army of angry spartans and barbarians to attack your enemies (or friends) and battle your way to glory in Grow Empire: Rome! Grow Empire: Rome is an strategy game designed clashing with opponents. Raise your army for the ultimate battles! We all have wantedto be part of epic battles. Feel all that in this action packed strategy game in Grow Empire: Rome. Keep rising to higher levels and unlock epic battle vehicles and heroes to help you attaingreat victories. Build your clan and conquer an enemy with real time strategy in this epic game Grow Empire: Rome. Clash with your enemy in real time with powerful troops having ultra coolweapons. Secure your clan command center base by upgrading your army base time to time in this Grow Empire: Rome game. Clash with your enemy and secure your clan base with machine guns ,snipers , mortars , air defense , flame machine , mines and much more . Join players worldwide as you build your base and clan and compete in epic clash War in real time. Keep eye on goldand oil storage so that you can earn and spend on your troops to train them and upgrade your weapons and base and make your base stronger to be king of this war world. Grow Empire: Rome is free to download! Disclaimer: This games is not associated with game Empire: Four Kingdoms, this is not offical product company goodgame studios or supercell games.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Modern Free Games Online Studios

නිකුතු දිනය

2019-05-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

43.42 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට