නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Each player starts the game with a board that includes cartoon images of 24 people and their first names with all the images standing up. The game starts with each player receiving a card from the pile of cards containing the same 24 images. The object of the game is to be the first to determine which card one's opponent has received. Players alternate asking various yes or no questions to eliminate candidates, such as "Does this person wear glasses?" the player will then eliminate candidates by flipping those images or can try to guess the person. Challenge the computer and try to win !!!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

LucaT

හිමිකම

Copyright © 2015

වැඩිදියුණුකරු

LucaT

නිකුතු දිනය

2015-06-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

4.15 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Italiano (Italia)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Guess Who Is? සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට