නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Commodore!! we have detected an knownGunship Battle Strike 3D in deep Seas with our Satellite. According to our visuals the ship doesn't have any flag nor have any kind of symbol which represent the carrier. We have decided in our meeting that we would first check the ship carrier; if some one resist we will take it by force. Your Mission: - Go check the ship existence. - Eliminate all the resistance. - For this mission you have air support with only one gunship helicopter with limited weapons. - The weather is bad, time is short, Go make a strategy and eliminate the resistance. - Your mission code is "Black Hawk". - Good Luck Commodore!! How to Play: - Touch & Drag the screen anywhere to move/rotate your gun left, right, up or down - Aim and tap Fire button at bottom right to fire. - For clear aim view use the Telescope for sniper target shot - Try to shoot and kill enemy soldiers on first spot - The weapons will reload itself and you have unlimited number of bullets How to Play Via PC:: - Use left mouse button to fire - Use Right mouse button for zooming the aim - Reload Gun with R key

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

විශේෂාංග

  • FPS (First Person Shooter) Game
  • AK - 47 with telescope
  • Multi Barrel Machine
  • Rocket Launcher
  • Amazing Movie Quality sound effects and sound track
  • Efficient weapon control

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Zeros Games Studio

හිමිකම

Fun Games Studio

වැඩිදියුණුකරු

Zeros Games Studio

නිකුතු දිනය

2016-03-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

42.82 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Gunship Battle Strike 3D සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට