නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

> DON'T MISS IT, YOU MUST READ! https://hsoftart.appspot.com/WorldviewLog.htm Find the differences of two pictures and compare results with other people around the world!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • • Brilliant quality HD graphics, animations & sound effects
  • • Graphics acceleration (60 frames/sec animations even on old devices)
  • • No back doors, 100% of code writed by Vardan Norayr Grigoryan
  • • Worldwide leaderboard
  • • Levels autosave/restoring
  • • Energy saving system

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Vardan Grigoryan

හිමිකම

Vardan Norayr Grigoryan

වැඩිදියුණුකරු

Vardan Norayr Grigoryan

නිකුතු දිනය

2017-01-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

66.68 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට