නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Ice Princess Hair Salon will give your an exciting experience and spend a beautiful Christmas Day with ice princess! Christmas Special Accessories are on line now! The most beautiful and exciting hair salon games, Ice Princess Hair Salon is coming now! Here are two modes: Level Competition Mode & Free Mode. All the game props and hair accessories(including Christmas special accessories) are FREE! Just enjoy this game with your friends and family! Cut hair, color and style hair any way you want, using lots of different hair styling tools – from a simple comb and scissors to a curling iron and a straightener. Design beautiful hair styles for these lovely girls! Makeup in style! Now, you also choose Christmas accessories for ice princesses. Run your own Ice Princess Hair Salon! Customers are looking for a new hair style and you are the one to give them the haircut of their dreams! With Ice Princess Hair Salon Makeover, you get to scissor cut hair, curl, color, and style hair! The hair games provides a cute character for you, she will tell you what she wants to be, help her to make up like a princess! First, wash and dry her hair, then you can cut hair, color, curl or straighten the hair. If you make a mistake and cut too much hair off, don’t worry! Just use the hair grow gel and you can correct any accidental haircut. Next, you can get even more creative by using hair color dyes or hair decorations to make your customer happier, let them look like a princess! Haircut, makeover for the girl! Could you make your customers satisfied 100%? In this Ice Princess Hair Salon games, each level you can unlock a different hair tool, buy a lot of hair decorations for your customers. If you don't have enough money, earn coins by playing mini games. We prepare lots of mini games for earning coins. In the FREE MODE of this hair games, you could use all the hair tools which you have seen in level competition mode. There is no rules, no competitions, just cut hair for girls. Just do your hair style as your imagination, have a haircut for girls! I can't wait to see your great arts in this Ice Princess hair salon games! Come and enjoy this Ice Princess Hair Salon! HAIR SALON FEATURES: - Realistic hairdryer to create any look you wish - Styling tools such as scissors , hair straighter, curling iron, and hot air brush - Dozens of hair colors, cut hair styles - Fun accessories to complete the makeover, put a smile on face! - Mini games for you earning coins - Limitless haircut games mode At last, once you and your customer are happy with the way they look, don’t forget to take them to the camera booth for a snapshot! Hope you like this Ice Princess Hair Salon: Girl Makeover Games! Let us know if you have any ideas to this Ice Princess hair games!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Joy Journey

නිකුතු දිනය

2018-01-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

51.32 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට