නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Play Hangman - a captivating word guessing game. You can test your mastery with words from different categories. Just choose your favorite category and press start. Try different letters to discover the right answer while avoiding the more improbable ones. ★ ★ ★ FEATURES ★ ★ ★ ✓ 10 categories: countries, capitals, US states, US presidents, animals, actresses, actors, films, music, soccer teams ✓ intuitive interface ✓ thorough word lists ★ ★ ★ TIPS ★ ★ ★ ✓ Choose a category from the list and press -Start-. ✓ Press the letter you think is a likely fit in the word guessed. ✓ Discover the word before the stick-man gets hanged. ✓ Once a word is discovered a new word from the same category will be displayed to be guessed. ✓ To start a new game press -New Game- in the main menu. ✓ To pause the game just enter the main menu. ★ Support and Feedback If you have any technical problems please email us directly at support@gsoftteam.com. Please, don’t leave support problems in our comments – we don’t check those regularly and it will take longer to fix any issues that you might encounter. Thank you for your understanding! Already a fan of Hangman Mobile? Like us on Facebook or follow us on Twitter for the latest news: https://www.facebook.com/gsoftteam https://twitter.com/gsoftteam

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Play Hangman - a captivating word guessing game.
  • You can test your mastery with words from different categories.
  • 10 categories: countries, capitals, US states, US presidents, animals, actresses, actors, films, music, soccer teams

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G Soft Team

හිමිකම

© 2012-2018 G Soft Team. All rights reserved.

නිකුතු දිනය

2017-05-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

45.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Hangman Mobile වෙබ් අඩවිය
Hangman Mobile සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට