නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Hardwood Hearts breathes new life into your favorite card game with excellent graphics. Enjoy calming Hearts playing environments with ocean waves breaking in the distance. Play with players from around the world or with family and friends. Check out where you stand with the online leader board. Enjoy achievement challenges that take the experience from just a single game of spades to even more fun. Hardwood Hearts is customizable with new backgrounds, cards, player avatars and tables that can be added to the game via paid downloadable content. Hearts game variations included in Hardwood Hearts: ✔ Partnership (traditional) ✔ Individual (singles) ✔ Spot Hearts ✔ Timed games ★ Want new features? Have some suggestions? Found an issue? Email your feedback to support@silvercrk.com

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Hearts is now even better Improved Game Info Tab Improved Account Management UHD Graphics Many other UI improvements Copy and Paste

විශේෂාංග

  • Lots of game modes
  • Partnership (traditional)
  • Individual (singles)
  • Spot Hearts
  • Timed games
  • Play online with folks from around the world or with some friends and family

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Silver Creek Entertainment

හිමිකම

Silver Creek Entertainment

නිකුතු දිනය

2016-06-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.28 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Hardwood Hearts වෙබ් අඩවිය
Hardwood Hearts සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට