නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The classic card game Hearts is now available on the Windows Store. With outstanding graphics and smooth animations, Hearts Classic provides hours of fun and entertainment for you and your whole family. And best of all, it's free! Try to stick your opponent with as many hearts as possible while avoiding hearts yourself. Watch out for the Queen of Spades. Hearts Classic offers you three different difficulty levels to make sure that you can play against a computer opponent that matches your skill level. Hearts Classic offers many exciting features: * Great graphics and sound effects * Play to 50, 100 or 150 points * Beautiful selection of animated backgrounds * Statistics If you've been waiting for an amazing Hearts game, this is it. Download Hearts Classic today!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Game speed options

විශේෂාංග

  • Great graphics and sound effects
  • Play to 50, 100 or 150 points
  • Beautiful selection of animated backgrounds
  • Statistics

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Larocque

හිමිකම

Copyright © 2020, Larocque

වැඩිදියුණුකරු

Larocque

නිකුතු දිනය

2018-11-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

103.65 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Hearts Classic සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට