නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Hearts is an "evasion-type" trick-taking card game, where you play against 3 other opponents and try to earn the lowest score by avoiding hearts...and especially by avoiding the 13-point Queen of Spades! The game is also known as Black Lady, Black Maria, Black Widow, and Slippery Bitch, though any of these may refer to the similar but differently-scored game Black Lady. Our Classic Hearts has 3 different difficulty levels for the AI players, ensure that you can play against a computer opponent that matches your skill level! And three game modes: Standard Hearts, Omnibus Hearts and Hooligan Hearts. With crisp, clear graphics, and a start forward layout, this fun card app is one you do not want to be without. Sometimes it's better to not have a heart! - The classic card game where you can Shoot the Moon, but look out for the Queen of Spades! Go Big! - But if you take all the hearts and the Queen of Spades then you "Shoot the Moon". Take 26 points away from your game score, or add 26 points to each opponent's game score! It’s time to break some hearts! Watch out for the Queen of Spades! Try to take the fewest points and win the game. Can you shoot the moon? Classic Hearts Features: - Easy to play, full of fun! - Great graphics and awesome sound effects - Challenging and competitive computer opponents - Advanced AI players: 3 Difficulty Levels - Online multiplayer: play hearts online with your Facebook friends or random opponents - Standard Hearts - Queen of Spades - Omnibus Hearts - Jack of Diamonds Variant - Hooligan Hearts - Seven of Clubs Variant - Single tap to move a card - Play to 50, 100, or 150 points - Card passing options, including alternating (Left, Right, Across, No Pass) - Custom cards, cardbacks and avatars - Fun & challenging achievements - Game state saved when interrupted - Statistics - Universal app for iPhone, iPad, and iPod Touch If you are professional hearts card game player, this expert hearts game is sure to be your favorite! Download Classic Hearts free today! Subscription Options: • You can available for subscription for $2.99 per month and remove ads. • Your subscription will renew automatically each month and payment will be charged to your iTunes Account within 24-hours prior to the end of the current period. • You can turn off auto-renewal by going to your Account Settings after purchase. • No cancellation of your subscription is allowed during the active subscription period. Privacy Policy: http://hhsdaily.azurewebsites.net/

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dots2line

නිකුතු දිනය

2019-06-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

85.79 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Hearts HD . වෙබ් අඩවිය
Hearts HD . සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට