නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Helheim Hassle is a narrative adventure game that is as much about friendship as it is about body parts. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ From the same universe (and set on the same Tuesday in fact) as previous hit Manual Samuel, comes this macabre adventure where you play as Bjørn, a pacifist Viking who hates the idea of dying and going to Valhalla… who then ends up dying and getting taken to Valhalla. When Bjørn is resurrected to assist with a task for the mysterious Pesto, he sees a way to negotiate his way out. Using Bjørn’s undying corpse with its ability to detach and combine limbs at will, players must solve challenging puzzles and navigate tricky levels in order to retrieve a certain magical item... In return, Pesto will try to grant Bjørn a permanent residence in Helheim - what a hassle!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 14 levels
  • 90+ puzzles
  • 80+ interactable characters
  • 3,700 lines of spoken dialogue performed by 24 professional actors

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Perfectly Paranormal

හිමිකම

All rights reserved - Perfectly Paranormal

වැඩිදියුණුකරු

Perfectly Paranormal

නිකුතු දිනය

2020-07-19

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට