නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Hex Commander: Fantasy Heroes is a turn-based strategy game that will put you right in the middle of war between Humans, Orcs, Goblins, Elves and Dwarves and the undead. Build a mighty army and lead your troops into victory using the unique skills of your heroes and units. Make use of terrain covers and buildings to boost your statistics and outwit your enemies in campaign and skirmish modes. Take part in four exciting campaigns, control heroes with unique combat abilities, protect your people and encounter powerful enemies. Command units such as; Infantry, Cavalry, Mages, powerful siege machines, Elven archers, Dwarven riflemen, and many, many more. In the Human campaign you assume the role of Percival Kent, an experienced paladin who has been sent by the Emperor to investigate reports of Goblin activity in a Human settlement. The kingdom is at the brink of war… Who wants it to break out? What kind of alliance will you have to forge to face the inevitable invasion of the green-skinned foes? The Elven campaign introduces Arcaena, leader of the Elven archers. While you are trying to find Sylvius – a wise druid who can tame the forces of nature, you’ll face a powerful goblin mage and his allies. In the Orcs and Goblins campaign you can even control a mighty dragon and his sneaky goblin friend Vulpis who can trick his enemies and perform a deadly strikes. While trying to find the source of unnatural floods that forced your people to find a new home, you’ll meet a third playable hero – a powerful Orc warrior. The final chapter takes you to the Dwarven kingdom, where you have to face new enemies that you haven’t encountered before. With three new playable heroes and their unique abilities, you’ll jump into the middle of epic battles to stop the evil forces from spreading across the world. To gain a tactical advantage you must resort to magic, which goes way beyond deploying specialized mage units. Your heroes are trained to use scrolls, which can turn the tide of battle in the blink of an eye. Summon the undead or powerful golems, lead your opponents into a rain of fire or a toxic cloud, and awaken their rage. In each of the campaigns you have a castle at your disposal. You can expand it according to your preferred fighting style. Upgrade your heroes and your favorite units, and improve teleports to gain an edge on the battlefield. ACCESSIBLE AND COMPLEX STRATEGY GAME ● A turn-based strategy game with simple and clear rules and a tactical depth, thanks to which you can adjust the gameplay style to your individual preferences. ● Complete four captivating single-player campaigns with unique heroes, units, and enemies. ● Use the special skills of your heroes and units to gain an edge on the battlefield. ● Expand your castle, upgrade your army and recruit specialized units. ● Each of the available races have well-balanced units and features, ensuring a unique strategy and making the battles more exciting and varied. ● A single-player skirmish mode featuring the heroes of each campaign.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Version 4.7 changelog: – Bug fixes and improvements.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

HOME NET GAMES

හිමිකම

Copyright © 2017 Home Net Games

වැඩිදියුණුකරු

Home Net Games

නිකුතු දිනය

2017-12-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

173.51 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Українська (Україна)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට