නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Find the hidden words! Use your detective skills, build your vocabulary and enjoy finding all the hidden words. Play in any difficulty mode by searching curated words packed by theme. Any pattern is possible. Use your imagination to find words in any hexagonal direction. The game includes many puzzles: * Free puzzles The game contains 7 game packs that can be played in any difficulty mode and as many times as you want. * Ad sponsored Puzzle of the Day Every day we offer a unique puzzle that can be played after watching a short video ad. By watching the video ad, you gain access the puzzle and you can play it like a regular free puzzle. Remember to finish the game before the end of the day, as Puzzle of the Day changes at midnight. If you want to play Puzzle of the Day without having to watch ads you can purchase a 'Remove ads' subscription or a 'Premium' subscription. See 'Subscription rules' below for details. * Paid puzzle packs We offer over 16 puzzle packs for sale. The typical puzzle pack contains 25 puzzles. Once you purchase a puzzle pack you can customize the puzzles and you can play them anytime you want. * Premium subscription For dedicated users we offer premium subscriptions. Users with an active subscription can play any puzzle in our library. We offer two types of subscriptions: a monthly subscription and a yearly subscription. Purchasing a Premium subscription also removes the Puzzle of the Day video ads. * Unlock puzzle pack with crowns When playing Puzzle of the Day you can choose to create an account and participate in our daily contest. Top 3 players that solve the puzzle the fastest receive 1 crown reward each at the end of the day. There are 5 contests every day, one for each difficulty level. The earned crowns can be saved and used to unlock paid puzzle packs. Subscription rules: 1. A subscription will start and renew automatically, and will be charged to your Microsoft Account. You can manage your subscription in your Microsoft Account settings. 2. If the subscription includes a free trial period, you will not be charged during your free trial period. If you are happy with the game, do nothing. When the free trial concludes, your subscription will start and renew automatically, and will be charged to your Microsoft Account. To avoid that, you must cancel the subscription before it expires. Any unused portion of the free trial period will be forfeited when purchasing a subscription. Purchase rules: Any purchase you perform in the game can be played even if you reinstall the game, or if you change your computer. Just remember to login with the same Microsoft Account that you used for performing the purchases and you will be able to play all the puzzles you paid for. Offline play: 1. All free puzzles can be played offline. 2. All purchased puzzles can be played offline for 30 days. That means that you can travel with your laptop and your puzzles will be available even if you don't have internet access. After 30 days you will need to get internet access in order to refresh the licenses for the purchased puzzle packs. 3. Puzzle of the Day cannot be played offline. Thank you for playing our game. We hope you will have a great time solving the puzzles!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

• June 10th, 2019: Gameplay improvements: you can now undo a selected letter by moving back to the previous hexagon. • May 18th, 2019: Improved board layout. • May 4th, 2019: Added more colors to solved words. • February 14th, 2019: New Backgrounds and Dark Theme. • February 7th, 2019: New puzzle pack: Video Games. • January 14th, 2019: New puzzle pack: The Simpsons.

විශේෂාංග

 • Find hidden words
 • Unique hexagon patterns
 • Match words in any direction
 • Change board size
 • Daily competitions
 • Buy word search packs
 • Free trial
 • Game Subscription
 • Daily Competition Rewards
 • 5000 hidden words
 • Dark theme
 • Several word topics

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mihai M

හිමිකම

Copyright © 2019, Frenzy Games

වැඩිදියුණුකරු

Frenzy Games

නිකුතු දිනය

2017-10-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

71.61 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Hexa Word Search වෙබ් අඩවිය
Hexa Word Search සහාය

අතිරේක නියමයන්

Hexa Word Search රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Hexa Word Search බලපත්‍ර නියමයන්
The game shares your player name and score in the Online Leaderboard. Choose appropriate names which are not offensive to other players. Failing to do so could lead to your game account being suspended.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට