නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Discover what it feels like to be a wildlife photographer chasing both common and completely unfamiliar animals in remote corners around the world! Search for them on striking and realistic 360-degree panoramas of pristine scenery with 3D visual effects. This hidden objects game is TRULY FREE, NO IN-GAME PURCHASES: JUST DOWNLOAD AND PLAY! In this game, your allies are crisp HD graphics, and animals' names and outlines; special hints are available in case the task gets too challenging. If you just want to relax, take in the sights and the actual sounds of a living forest, jungle, or savanna, and if you have a competitive streak, collect your photographic trophies! We are convinced that even wildlife experts will encounter some unusual and fascinating creatures here. Whenever you want to learn more about any of them, you can access encyclopedia pages with detailed information without leaving the game. Play together with your kid: this game is fun as well as educational, and it helps improve attention! Find all the hidden animals !

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • TRULY FREE, NO IN-GAME PURCHASES: JUST DOWNLOAD AND PLAY!
  • Realistic 360-degree panoramas and 3D views
  • Sights and the actual sounds of a living forest, jungle, or savanna
  • You can access encyclopedia pages with detailed information without leaving the game

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

CrispApp

හිමිකම

2018 CrispApp Studio

වැඩිදියුණුකරු

CrispApp Studio

නිකුතු දිනය

2018-04-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

332.43 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Русский (Россия)
中文(中国)



මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට