නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

#1 Most Popular Hidden Object Game In the World! Get ready for a journey unlike any other in Hidden City®! Mirages of an unknown city have been seen around the world. Is it real … or a hoax? While your detective agency is busy gathering information, your friend is dragged into the phantom city by black smoke. The only one who can save him, you must now enter the strangest place you’ve ever been … where magic, witchcraft and science work together, imagination turns real and weird creatures wander the streets. All around there are people and things gaining unusual abilities and a black smoke that seems to be alive, bringing with it enigmatic artifacts, secrets and dangers. In order to rescue your friend and solve these unexplained phenomena, you will need to fulfill risky quests, explore dungeons, research amulets and get help from friends. Unravel the many mysteries of Shadow City as you fight monsters, confront a cult and rid the city of a horrible evil! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Arabic ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! Adventure: ▶ Homicide Squad: Hidden Crimes ▶ Mahjong Journey® ▶ The Secret Society - Hidden Mystery ▶ Pirates & Pearls: A Treasure Matching Puzzle ▶ Survivors: the Quest Strategy: ▶ Virtual City Playground: Building Tycoon ▶ Stand O’Food® City: Virtual Frenzy ▶ The Island Castaway: Lost World® ▶ Supermarket Mania® Journey: A Time Management Adventure ▶ Supermarket Management 2 HD ____________________________ VISIT US: www.g5e.com WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

NEW HIDDEN OBJECT SCENE – Just before dawn, the residents of the City woke up to the sound of classical music. Looking out the windows, they saw silhouettes of dancing ballerinas and the long-abandoned Ballet Academy. Will you be able to find out why the Academy has reopened and what secrets are hidden behind its beautiful facade? THE DANCE OF SHADOWS EVENT – Complete 35 challenging quests, collect items in bonus mini-games and be rewarded with the Ballerina's Soul Pendant, the Black Swan Chest, and the unique Founders of the Academy avatars. NEW STICKERS IN THE DIARY – Help restore a ballerina’s memories of her fun days at the Academy and fill in the "Moments" section with wonderful summer stickers. FIXES AND IMPROVEMENTS – Your favorite game is only getting better. Check it out! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

විශේෂාංග

  • 58 eerie locations to search
  • Over 4500 quests to complete
  • 683 collections to piece together
  • 42 distinctive characters to meet
  • 15 monsters to battle in mini-games
  • Play with your friends to fight the evil together!
  • Regular free updates with loads of new content

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G5 Entertainment AB

හිමිකම

© 2014 - 2019 H.S. Happy Star Games Ltd. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

නිකුතු දිනය

2016-07-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

376.43 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට