නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

#1 Most Popular Hidden Object Game In the World! Get ready for a journey unlike any other in Hidden City®! Mirages of an unknown city have been seen around the world. Is it real … or a hoax? While your detective agency is busy gathering information, your friend is dragged into the phantom city by black smoke. The only one who can save him, you must now enter the strangest place you’ve ever been … where magic, witchcraft and science work together, imagination turns real and weird creatures wander the streets. All around there are people and things gaining unusual abilities and a black smoke that seems to be alive, bringing with it enigmatic artifacts, secrets and dangers. In order to rescue your friend and solve these unexplained phenomena, you will need to fulfill risky quests, explore dungeons, research amulets and get help from friends. Unravel the many mysteries of Shadow City as you fight monsters, confront a cult and rid the city of a horrible evil! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Arabic ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! Adventure: ▶ Homicide Squad: Hidden Crimes ▶ Mahjong Journey® ▶ The Secret Society - Hidden Mystery ▶ Pirates & Pearls: A Treasure Matching Puzzle ▶ Survivors: the Quest Strategy: ▶ Virtual City Playground: Building Tycoon ▶ Stand O’Food® City: Virtual Frenzy ▶ The Island Castaway: Lost World® ▶ Supermarket Mania® Journey: A Time Management Adventure ▶ Supermarket Management 2 HD ____________________________ VISIT US: www.g5e.com WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

This update is rolling back to the previous interface and makes a few improvements to the previous one that features: NEW HIDDEN OBJECT SCENE – An unprecedented sandstorm has hit the City of Shadows. It raged for several hours and then the legendary Palace of Wishes appeared out of the dust and sand. Will you be able to find out which wonders and dangers await you in this seemingly harmless palace? TREASURE OF THE SANDS EVENT – Complete 35 challenging quests, collect items in bonus mini-games and be rewarded with the Lovestruck Amulet, the Ancient Lamp and the unique avatars of the Mistress of Wishes and the Keeper of Dreams. MEET A NEW CHARACTER – Amina is the Mistress of Wishes and the keeper of the palace. Discover what trials she has prepared! MORE QUESTS AND COLLECTIONS – 108 absorbing new quests and 18 marvelous collections await you.  NEW STICKERS IN THE DIARY – Help Lady Peacock to make her dreams come true and get wonderful Eastern stickers for your "Moments" section. FIXES AND IMPROVEMENTS – Your favorite game is only getting better. Check it out! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

විශේෂාංග

  • 59 eerie locations to search
  • Over 4600 quests to complete
  • 705 collections to piece together
  • 43 distinctive characters to meet
  • 15 monsters to battle in mini-games
  • Play with your friends to fight the evil together!
  • Regular free updates with loads of new content

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G5 Entertainment AB

හිමිකම

© 2014 - 2019 H.S. Happy Star Games Ltd. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

නිකුතු දිනය

2016-07-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

388.38 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට