නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Take a dive into the magic world of your favorite fairy tale! In this hidden objects game, your dream comes true! Help the heroine solve puzzles and find cleverly disguised clues! The game is TRULY FREE, the whole adventure is open to you without any additional purchases - it's entirely up to you to buy optional tools. Colorful 360 degree scenery, animation, and 3D visual effects will make your adventure vivid and fun. Once upon a time, a prince was born in a distant kingdom. He was fabulously handsome but too proud and arrogant. One day the young prince enraged a witch and she transformed him into a beast. His castle fell into desolation and the blossoming garden became dark. Couple of years later, a beautiful girl found herself in the enchanted castle and met the ugly beast. Kindness and love help Belle to remove the spell from the Prince. Help Belle to go through all the ordeals and find love! If your child has not read Beauty and the Beast fairy tale yet, playing the game together will be a sure way to spark interest! We'll be happy to stay in touch with you at www.facebook.com/CrispApp - make comments, ask questions, get news about coming games!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Added three new locations!

විශේෂාංග

  • The game is TRULY FREE, the whole adventure is open to you without any additional purchases
  • Colorful 360 degree scenery, animation, and 3D visual effects will make your adventure vivid and fun.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

CrispApp

හිමිකම

2018 CrispApp Studio

වැඩිදියුණුකරු

CrispApp Studio

නිකුතු දිනය

2017-12-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

176.74 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට