නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

If you love Hidden Object Games and epic adventure stories, Our brand new hidden objects game Agent Hannah’s Journey will be your new favorite puzzles game. New world of Fresh Hidden Object Puzzles. Find hidden clues and solve exciting puzzles across many rooms that draw you right into the heart of the mystery! A rich city of mansions, museums and ateliers with tons of opportunities to steal mysterious relics and rare artifacts. As a thief for hire, it's a perfect place for Mrs. Smith to become the best of the best. Help her find the hidden objects her clients desire and earn the highest reputation! Expect lots of varied scenes to search through, side jobs and special equipment to collect. The scenes change their layout and difficulty every time you play and according to your level of mastery! Fun journey game hidden objects adventure! Discover several new mysterious locations, thrilling quests! If you like hidden objects games and spot the differences games like Hidden City: Hidden Object Adventure , The Paranormal Society: Hidden Object Adventure , Seekers Notes , Homicide Squad: Hidden Crimes , The Secret Society - Hidden Mystery , Ravenhill Hidden Mystery , hidden mystery , pearl's peril , Midnight Castle: Hidden Object and hide and seek. Right for you is game Hidden Objects City! Are you ready for hidden object games for free? Continue the hidden object adventure NOW! Agent Hannah’s hidden object adventure journey is a must-have for all the Hidden Object game lovers! Surprises at every door, stunning adventure scenes, and a glamorous character of agent Hannah await you in an adventure story game.Find hidden objects in pictures and have fun all day every day, cause this is is the best hidden object searching game for adults and all the generations around the world. From the heart of America to the perfect style of love in Paris and beyond, enjoy agent Hannah’s journey story of real romance and exciting adventure in this free hidden object game. Play through beautiful scenes and challenging puzzles in every episode. Live out the exciting action, find clues and use your hidden object skill to reveal the truth behind crime, romance, relationships and even deeper mysteries. With every new episode in this hidden objects game, you’ll fall into a world of thrilling mystery and exciting drama in a story to take you around the world places from las vegas case to love in Paris mystery puzzle.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sandbox Fun Entertainment Games

නිකුතු දිනය

2019-06-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

28.66 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට