නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Real Endless Traffic Car Highway Arcade Racing is here! Drive Cars and & Race now Driver drive fast, drift your fever racing car, burn your tires on roads! Start driving and join the traffic racer dash now. Be a real carx driver, challenging missions are waiting for you in realistic City Highway Traffic Speed Car Racer Drift Burnout. Drive your endless traffic cars through extreme highway traffic. This car racing simulation is the ultimate drag, drift race on asphalt nitro streets. Drift through packed streets, avoid crashes, take down traffic cars and perform high-speed aerial stunts! The game will challenge even the most skilled racing fans. Drive as rivals fast as you can as opponents will be very difficult to defeat. Choose your fast cab wisely, make sensible use of nitro nfs to speed up and drive hard. Earn gold by moving up the driving ranks by winning races and unlock new tracks, racing cars and upgrade the real turbo engine. You should not drive as fast in real world as in this game. Your simulator free racing carX traffic 3d rivals game is like as a visual scene display game. Drive the latest and hottest monsters and buggies on extreme freestyle races in this incredible game full of speed! The perfect mixture of power and performance of racer dash! Highway traffic racing fever is a new endless arcade simulator car racing games. Drive through asphalt 8 tracks, Fire up your Nitro and be the first to cross the finish line! Real cars, real tracks, real traffic racing with epic drift stunts. Race the traffic! Be the king of street racing. Car racing crazy moto GP is one of the best thrilling highway traffic racer arcade simulation game for csr carX driving lovers. This is a gift for highway traffic racers to enhance their driving skills while driving car on traffic jam highway. The faster you drive the more score you get. You can wreck cars while speeding on highway or burnout by exploding your car. A real drifting and race simulator game, burn your tires on asphalt. Features of City Highway Traffic Speed Car Racer Drift Burnout : • Racing on specially designed asphalt tracks • Nitro Booster for super speed road car racing • Perfect HD graphics • Real car sound • Smooth and realistic car handling • Avoid traffic vehicles truck, motorcycle and cars Gameplay of City Highway Traffic Speed Car Racer Drift Burnout : -Hold your device to change direction. -Tap right & left button to dodge your car -pick up Nitro booster for super-speed traffic racing

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Features of City Highway Traffic Speed Car Racer Drift Burnout : • Racing on specially designed asphalt tracks • Nitro Booster for super speed road car racing • Perfect HD graphics • Real car sound

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Next Generation Games

නිකුතු දිනය

2017-12-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

186.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට