නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The most addictive game! Enter the arena and face the other holes in a fierce battle. Eat everything in sight with your black hole and expand it to eat more! Show them who is the biggest hole in town! Protect your car by eat every vehicle in sight with your black hole and help expand it to keep 100% car protection. Hole.io game is a circle controlling game. Control your hole character, and eat all your .io enemies ! The most addictive io game is Hole.io game! When hole becomes bigger, its strength to pull other things becomes much more powerfull. Eat.io is easy to use yet very funny to play ! Hole feels like starving, eat all your enemies in BlackHole! Have fun in Hole.io game 😉

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Free Simulator Games Online Ltd.

නිකුතු දිනය

2019-05-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

86.7 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට