නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to Homescapes, royal matchington mansion game! Complete blast over 100 puzzles levels! Help Austin the butler bring warmth and comfort back to his wonderful family's mansion. Come on in - farmville harvest swap adventures await you from the moment you walk in the door! Enjoy Homescape Mansion now exclusively for free! Beat colorful match-3 levels and complete all awesome levels! What are you waiting for? Play Homescape now for free! Welcome to homescapes a place that you can make your dream come true! Play this fun addictive match 3 game and make your dream home-design FOR FREE! Great fit for gamers of matchington mansion , homescapes , farmscapes and township or the wizard of oz magic match 3 and fishodm - all awesome match3 games with lot of fun! Enjoy the game that fuses colorful matching puzzle levels with a home you restore, makeover and decorate. Many free styles and furniture combinations await you in-game! Don't forget to stop by your landlord or with best friends house to catch up and talk about your dream! Come and download to design your home for free now - enjoy home scapes ! The game features: ● Unique gameplay with Austin story ● Exciting match-3 levels: tons of fun, featuring unique boosters and explosive combinations! ● Fantastic graphics in HD quality ● Lot of levels Crush and blast and match 3 to complete all levels!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dragon Kings Games Free Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

33.25 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට