මුල් මිල USD$14.99 විය, වර්තමාන මිල USD$6.74
55% වට්ටම් • 1 දවස වම්

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

In Human: Fall Flat you play a wobbly Human hero who keeps dreaming about surreal places filled with puzzles in which he’s yet to find the exit. These puzzles have multiple solutions and will challenge your creativity, exploration and ingenuity are key and every option is welcome! ONLINE MULTIPLAYER MAYHEM – Fall into or create public or private lobbies up to 8 players. Invite your friends and enjoy the vision of 8 clumsy Humans wobbling and falling. 8 Humans catapulting is just not the same! THE WOBBLY ART OF PARKOUR – You can walk (kind of straight), pull, push, carry, climb, break and interact with objects! Mastering his moves will be your first amusing challenge. LOCAL CO-OP COUCH MODE – Play with a friend or a relative, work together to achieve any task or spend an hour throwing each other about in the craziest ways possible. CUSTOMISATION - From builder to princess, dog, summer tourist, astronaut, ninja... and many more. You can choose from the head, the upper and lower body or even change the colour of it! SURREAL LANDSCAPES – Explore open-ended levels which obey the rules of physics. Interact with almost every available object in the game and go almost everywhere - like playground of freedom.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Online Multiplayer – up to 8 players, the more Humans the more Mayhem!
  • Local solo and co-op 2 player mode in split-screen
  • Full control of the character - no script action
  • Open-ended surreal fully interactive 3D levels
  • Advanced physics and innovative controls that cater for a wide range of challenges
  • Various customisation features

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Curve Digital

හිමිකම

Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital Publishing Limited.

වැඩිදියුණුකරු

No Brakes Games

නිකුතු දිනය

2019-12-12

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට