මුල් මිල USD$4.99 විය, වර්තමාන මිල USD$2.99
40% වට්ටම් • 8 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Hyposphere 2 is a continuation of the legendary game released several years ago. Once, scientists discovered that we live in a huge simulation. We created a probe that can transfer a person through all levels of this simulation and find out who its author is.   Complete all the levels in one of the most complex and beautiful arcade game. You will find a survey of the world on a unique vehicle and on foot. Flights on a spaceship. Lots of levels. Beautiful graphics and entertaining story. 3 endings. Non lineral game.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Marble ball
  • Hardcore
  • Beauty
  • Non lineral
  • Character customisation
  • 3 endings

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Poor Cat

වැඩිදියුණුකරු

Poor Cat

නිකුතු දිනය

2019-08-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

2.32 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Hyposphere 2 වෙබ් අඩවිය
Hyposphere 2 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට