නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Ice Princess - Newborn Baby is here! Grown from a woman to mother is full with excitement, tension, pay out, fatigue, joy and fun. in the period, go through various checks, birth, bathing, dressing, feeding and other tedious work, but the birth of new life is very exciting! Now come to help these few nervous and excited Ice Princess Mommys let their baby safe and healthy birth into this world! If you like family and kids games like elsa and anna , frozen free fall , barbie games and othr fantastic girls and boys games! So, this game Ice Princess - Newborn Baby is right for you! This is a girls' game & casual game & fasion game & kids game!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kings Epic RPG Games Ltd.

නිකුතු දිනය

2019-07-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

30.58 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට