නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Idle Miner Empire - Gold & Money Clicker is a simulation game mixes with clicker game and idle clicker. You are in the role of a mining tycoon, build your mining system, farm gold and invest into other resources in order to gain profit. Idle Miner Empire - Gold & Money Clicker is also a strategy game but the player doesn’t have to fight the enemies. The point of the game is to strategically building and optimize mining to receive most profit. The strategy of the game include: touch the screen to process the gold mining. Earn money, upgrade your gadget, hire new manager. After that, build new mine of your own and upgrade them further and finally become a tycoon. Idle Miner Tycoon- Gold & Money Clicker contains 3 interesting features happen at the same time that you should pay attention to. You have the digger to mine the gold, the elevator controller and the last is the carrier to transfer the gold to storage. Your job is constantly managing the number of miners, the elevator controller and the carrier. Furthermore, idle manager is also highly important, they will have you optimize the mining speed and the upgrade cost at the certain moment to help you mining more efficiently. From there, your bank account will go up faster than ever. When your bank account overflow, go on and build new mine tycoon. You can mine new valuable material and build stronger and wealthier empire. Idle Miner Tycoon - Gold & Money Clicker also a fun lesson on balance the workforce in order to optimize your income. Now go and become a gold mine tycoon, build your empire and earn massive profit right this moment. Idle Miner Tycoon - Gold & Money Clicker Features Idle Miner Empire, Clicker Tycoon.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sniper Strike FPS Shooting

නිකුතු දිනය

2019-06-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.67 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට