නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Impossible Truck Tracks Drive 3D - Welcome to the USA Speedway Masters Truck Simulator 2018 Game world with Hot Rod Wheels Insane racing on Impossible Tracks of USA speedway. Enjoy the Hot Rod Wheels Truck Simulator 2018 racing on Speedway rooftop impossible tracks with Hot Rod Wheels skidstorm USA Trucks. If you are a Hot Rod Wheels Speedway masters of Truck Simulator 2018 and have a passion for Insane racing and stunts then be ready to experience the real Speedway Insane Stunts on Rooftop sky High MegaRamps. Rush like a Hot Rod Wheels master while riding the beautifully designed impossible tracks and beat the rival racers in this SkidStorm game. Perform the extreme Truck driving drifts and insane acrobatic Backflip on ambitious tracks 3D and rush like a Hot Rod Wheels skidstorm drifter. The impossible Tracks Insane racing is a real challenge for Truck Simulator 2018 Lovers, so fasten your seat belt before taking off for Truck Simulator and win this MegaRamp Race rally of USA 2018. So now it is time to ignite your modern Truck simulator to show your skill to drive on impossible tracks in skidstorm and explore ambitious 3D impossible tracks .Charming and fascinating environment. If you like classic simulator games like bus simulator , euro truck simulator , pilot simulator , extreme car driving simulator , trash truck simulator , farming simulator , cargo transport simulator , public transport simulator and bitLife life simulator , car simulator , construction simulator , driving school simulator , flight simulator so this game Impossible Truck Tracks Drive 3D is right for you! Vehicles used in this “Truck Simulator 2018 - USA Speedway Masters" a rooftop Truck Stunts game are fully compatible with real Truck racing Trucks are genuinely real and branded with real physics of turning, simulation, braking and driving.By playing the Truck Simulator Stunt in impossible tracks you may feel that you are in real situation and driving a real Truck on extremely terrible, skidstorm and dangerous and impossible tracks on twisty speedway that are breath taking.Drive your vehicle carefully so that you may be able to complete your challenge and task in order to be hero of Stunt Truck Simulator Impossible Track 2018. Every level is thrilling and challenging that makes it most exciting car stunt game. Reach to the check point by doing serious stunts but you need to do this really fast to reach the finish line as racing time is limited. Enjoy the fastest and most exhilarating 3D stunts action on impossible path speedway

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Free Best Trendy Games

නිකුතු දිනය

2019-07-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

112.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට