නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

★ Welcome to Bingo Infinity, a FREE Bingo Game with Awesome fun for you! ★ From the makers of the smash hit, Bingo Pop, comes Bingo Infinity! A free award-winning classic & special bingo game mixed with Epic Collections, Power-Ups & more! ** Bingo Infinity’s AWESOME Features ** ★ Experience FAST-PACED Bingo gameplay with Hint! ★ Unlock RARE DAUBERS and earn INCREASED DAILY REWARDS! ★ Increase your chances of winning by daubing up to 8 CARDS AT ONCE! ★ Bingo meets SLOTS! ★ Join thousands of Bingo Lovers around the globe! ★ Use GAME-CHANGING POWER-UPS such as Instant Bingo and Double Daub! ★ Receive FREE bingo games Credits and power ups in Daily Spin! Login every day for your free bingo live goodies - what’ll it be today? ★ Go on epic quests for even MORE free bingo games credits! Complete awesome missions in each bingo city for extra bonuses as you play! ★ Join an epic free bingo tournament! Turn those lucky numbers into HUGE DAILY bingo party wins! ** Get in touch! We would love to hear from you! ** - Feel free to contact us at bingoworldadventure@gmail.com and our support team will be happy to help you out! ** Disclaimer ** - The games are intended for an adult audience. - This game does not offer "real money gambling" or an opportunity to win real money or prizes. - Practice or success at this game does not imply future success at real money gambling.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

EpicDelta Game

නිකුතු දිනය

2019-05-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

93.47 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට