නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Insects is a real-time, interactive demo designed to showcase the best of 4K Ultra HD, High Dynamic Range, Spatial Audio, and the enhanced visuals of Xbox One X. Originally created for game developers, Insects was reinvented to be an educational and engaging demonstration of the console's real-time graphics rendering capabilities. Insects looks best when paired with a 4K Ultra HD TV with support for High Dynamic Range but can be enjoyed on all Xbox One consoles and displays. Spatial Audio can be enjoyed over headphones as well as surround sound systems.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Corporation

හිමිකම

© Microsoft Corporation

වැඩිදියුණුකරු

Microsoft Corporation

නිකුතු දිනය

2017-11-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.76 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනික

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Insects: An Xbox One X Enhanced Experience සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට