නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Video Downloader for Instagram is the best and easiest Video Instagram app that allows you to download and save videos from Instagram to your device to watch them offline and share them later with your friends. Follow these simple steps to downloadvideos : * Open Instagram and copy share URL; * Paste the URL on Instagram video downloader; * Then download.(Download will start in the background) Disclaimer: * This app is not associated with Instagram

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GalaxyApps

හිමිකම

GalaxyApps 2018-2019 All Rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

GalaxyApps

නිකුතු දිනය

2019-05-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ වීඩියෝ පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Instant Videos Downloader සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට