නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The Next Generation of real-time strategy MMO is finally here! Fight against the A.I. Infested Chaos in the new event Venom Warfare and win the Tier 7 units MEGAPACK! Join the fight now on a 3D world map & become a master in the Art of Instant War. Take advantage of a unified world map, enabling you to develop your resources and attack your enemies in a glimpse. By making geography matter and allowing you to deploy armies anywhere, Instant War lets you wage war in the palm of your hand like never before. You can finally use mountains and rivers to funnel your enemies right into a trap, or to protect your base from flanking attacks. Recruit elite troops, develop cutting-edge military technologies, and clash with opponents from all around the world in this epic blend of social MMO and tactical war game. Keep your friends and foes under your thumb and rule the battleground! But remember, in Instant War there is no substitute for victory. NOTE: Instant War is free to download and play, but some game items can also be purchased for real money. You can switch off this option in your device's settings. A network connection is also required to play the game.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Update 7: Enhance your Army! • New exclusive Warthog - A brand new air unit has been launched, the Warthog: ultimate addition to your army’s attacks! • Upgrading Troops - Extend your units’ power! You can now promote your recruited troops to increase their Tier and power! • New Laboratory Tree - A brand new research tree has been added to the Laboratory: Promote Tree! • Extended Formations - Develop further your experience with the addition of a 4th Formation slot!

විශේෂාංග

  • FREE TO PLAY
  • Building, fighting: everything happens on a unified world map.
  • From Privates to War Machines: Train elite troops and vehicles to crush your opponents
  • Engage in massive real-time battles: sync up with your alliance to strike at full strength!
  • Master the battlefield: Use 3D terrain at your advantage to ambush your opponents where and when they don’t expect you.
  • Enjoy stunning 3D graphics with fully animated characters, high resolution terrain, dynamic lighting and beautiful VFXs.
  • Managing your armies and alliance is a breeze with our intuitive interface!
  • Progress with solo PvE missions and prove your might in intense PvP events
  • Conquer the world with your alliance by claiming hard-won territories and elite resources.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Playwing

හිමිකම

Copyright © 2019 Playwing LTD. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Playwing LTD

නිකුතු දිනය

2018-04-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

420.44 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙනත්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Instant War වෙබ් අඩවිය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට