නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Jigsaw puzzle is a photo puzzle game that requires assemblage of interlocking photo pieces. Release stress, relax brain, indulge yourself and share photo puzzle fun with friends and family by playing Jigsaw. Features : + Tons of unique and perplexing jigsaw puzzles to play with. Stay tuned for upcoming new ones! + Receive bonus reward by completing achievement targets + Play with your own pace: Make the jigsaw as simple/hard as you want + Beautiful HD picture jigsaws in various themes + Completely FREE Jigsaw photo puzzle game + Easy and relaxing to play, hard to fully master + Enjoyable game for EVERYONE: Kid, Adult, Commuter, Girl, Boy, Housewives, Elderly etc. + Play whenever and wherever you want: WIFI is not a must for Jigsaw Download and join Jigsaw photo puzzle game NOW!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Best Game Studio

වැඩිදියුණුකරු

Best Game Studio

නිකුතු දිනය

2019-07-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

40.64 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Jigsaw Photo Puzzle සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට