නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Jigsaw Puzzle Magic - Welcome to the colorful world of jigsaw puzzles! Tons of FREE HD pictures, hours of fun and no lost pieces. Relax your mind putting puzzles together! Indulge yourself and plunge into the wonderful jigsaw world! Enjoy piecing new bright magic jigsaw puzzles together every day! Being a stress relieving and relaxing game, daily jigsaw puzzles for adults will help you to take a break and get rid of the everyday routine. Make every day relaxing and fun putting puzzle pieces together! Jigsaw Puzzles Classic is like magic and a puzzle gives you pleasure and a unique relaxation. We offer high quality epic jigsaw puzzles that you can play from a 6 piece puzzle up to 24 pieces. Really fun to play! Cool puzzles for young and elderly, you will be amazed! Become a real jigsaw master! It feels like playing a physical jig saw game, but with many advantages. You can take your jigsaw puzzle anywhere you go. Choose your own difficulty level for every picture. And you'll get a lot of awesome puzzles. This magic Jigsaw Puzzles Classic game has the best pictures suitable for a puzzle. This jigsaw puzzle app supports playing together. Solve the puzzle now and download Jigsaw Puzzle Magic game now for FREE!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Free Hot Games Boy & Girl Games

නිකුතු දිනය

2019-08-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

24.37 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට